Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

         Pronaramek.cz
         IČ: 07084366
         se sídlem: Vinohradská 626, 73932 Řepiště
         kontaktní údaje: Radek Henych
         email:   pronaramek@email.cz
         www.pronaramek.cz

         (dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pronaramek.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, platbu předem a doručení zdarma.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách (pronaramek@email.cz).

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 5795721399/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou zboží, které bude upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

4. Zálohu může prodávající po kupujícím požadovat i v případě objednávky zboží větší hodnoty. Ke stanovení výše zálohy dojde na základě vzájemné dohody.

5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a současně uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

8. Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailu uvedeným v objednávce. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

VI. Odstoupení od smlouvy

1.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu prodávajícího: pronaramek@email.cz nebo doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího: PRONARAMEK, Vinohradská 626,73932 Řepiště.

2.  Za doručené se považuje i odstoupení od smlouvy, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

3.  V případě, že kupující využije možnost odstoupení od smlouvy, začne běžet dle § 1832 Občanského zákoníku, odst. 1 další 14-ti denní lhůta, během níž je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu.

4.  Během této 14-ti denní lhůty musí prodávající vrátit peníze kupujícímu. Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

5.  Kupující odešle zboží prodávajícímu jako doporučenou poštovní zásilku nebo cenné psaní, nesmí však být zaslána na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzata. 

6.  Náklady na vrácení zboží prodávajícímu (poštovné) platí kupující.

7.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží způsobené kupujícím je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

8.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 0bčanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, gravírování).  

9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.                                                         

 

VII. Práva z vadného plnění

1. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

2.  Záruční lhůta je 24 měsíců od převzetí zásilky, pokud není uvedena delší. 

3.  Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky (pokud existují) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

4.  Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

5.  Záruka se dle zákona č. 89/2012 Sb. (0bčanský zákoník) nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, jako je např. poškrábání, oxidace stříbra, otěr rhodiovaného stříbrného šperku, otěr pozlaceného šperku, vypadnutí kamene atd.

6.  Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením, jako je např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení dříku náušnic apod. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chemickým působením, např. při neodborném čištění šperků. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími událostmi. Důvodem pro reklamaci nejsou ani případné alergické reakce.

7.  Záruka se nevztahuje na následně upravené šperky (např. zlacení, rhodiování apod.).

8.  Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod VII.12. obchodních podmínek. 

9.  U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

10. Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

11. Doklad o zakoupení věci musí obsahovat údaje o kupujícím (jméno a příjmení, adresa) a prodávajícím (název firmy, její sídlo a IČ).

12. Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je nutné za přítomnosti dopravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího. Pokud si kupující nenechá potvrzení dopravcem vystavit, na jeho pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

13. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

14. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

15. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

16. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

17.  Kupující zašle reklamované zboží spolu s průvodním dopisem obsahujícím jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu a podrobný popis závady, na kontaktní adresu prodávajícího: Pronaramek, Vinohradská 626, 73932 Řepiště.

18. Kupující odešle reklamované zboží jako doporučenou poštovní zásilku nebo cenné psaní, nesmí však být zaslána na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzata.

19.  Prodávající je povinen po obdržení oznámení o závadách neprodleně informovat kupujícího o přijetí oznámení a o následném postupu a průběhu reklamace.

20.  Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

21.  V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz. Řešit spotřebitelské spory lze také on-line prostřednictvím platformy, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (klikněte zde).                                          
22. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Ochrana osobních údajů 

1.  Ochrana osobních údajů se řídí podmínkami dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), platnými od 25.5.2018.

2.  Správcem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu www.pronaramek.cz

3.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

4.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.                                                                                                     

5.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.  S podrobnějšími informacemi o podmínkách ochrany osobních údajů (GDPR) se můžete seznámit zde.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Prodávající je v seznamu registrovaných u Puncovního úřadu.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.10.2019